با عرض پوزش ، با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با حامیان نمایشگاه:

میوه ، سبزی و صنایع وابسته (FRUITXP)

کود ، بذر و صنایع وابسته (SEEDSUP)

از تاریخ 5 خرداد به نیمه دوم سال جاری موکول گردید.