اولین نمایشگاه بین المللی و تخصصی نوشیدنیهای سرد و گرم ، صنایع و تجهیزات وابسته عراق - HOBEX and COOLBEX

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه