اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی فیلم سازی - تجهیزات ، روشها و مراکز آموزشی - FILMOTEX

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه