اولین نمایشگاه بین المللی و تخصصی نوشیدنیهای سرد و گرم ، شیرینی جات،صنایع و تجهیزات وابسته عراق - HOBEX and COOLBEX