اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی بیمارستان - سرمایه گذاری، طراحی مهندسی، ساخت و مدیریت - HOSPIMAN

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه