اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی نگهداری و بازسازی میراث فرهنگی و تجهیزات موزه - MUSEUMEXPO

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه