اولين نمايشگاه بین المللی و تخصصی فرآورده های پتروشیمی - PETROCHEMEX

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه