اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی اسکله ، بندرگاه و حوضچه های تعمیرکشتی - PODACEXPO

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه